महाजालावरील मराठी साधने

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी भाषेशी संबंधित विविध साधने आता महाजालावर उपलब्ध होत आहेत. ही साधने विविध स्वरूपात उपलब्ध आहेत. अशा साधनांची एक सूची हे ह्या विकिपुस्तकाचे स्वरूप आहे. विकिपुस्तकाचे स्वरूप आहे.

साधनांची व्याप्ती आणि मर्यादा[संपादन]

ह्या विकिपुस्तकात ज्या साधनांची सूची करायची आहे, त्याविषयी खालील निकष विचारात घेण्यात येतील.

  • साधन मराठी भाषेशी संबंधित असावे. उदा. मराठी शब्दकोश, मराठी ज्ञानकोश, मराठीच्या अभ्यासासाठी वा उपयोजनासाठी आवश्यक अशी साधने इ.
  • साधन द्वैभाषिक वा बहुभाषिक असल्यास त्यांपैकी एक भाषा मराठी ही असावी.
  • साधन महाजालावर उपलब्ध असावे.
  • साधन प्रतिमुद्राधिकारमुक्त (कॉपिराइटच्या मर्यादेत नसलेले) असावे किंवा प्रतिमुद्रिधिकार-धारकाने अथवा एखाद्या मान्यताप्राप्त संस्थेने वापरासाठी उपलब्ध करून दिलेले असावे.

साधनांचे प्रकारानुसारी वर्गीकरण[संपादन]

ह्या पुस्तकात नोंदी कशा करायच्या?[संपादन]

  • प्रत्येक साधनाच्या नोंदीसाठी एक स्वतंत्र पान तयार करावे.
  • पान तयार करताना ते उचित वर्गाखाली यावे. उदा. जर शब्दकोश असेल आणि तो एकभाषिक शब्दकोश असेल तर त्याच्या पानाच नाव महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/٘शब्दकोश/एकभाषिक शब्दकोश/<शब्दकोशाचे नाव> असे असेल. (< > असा टोकेरी कंस वगळून शब्दकोशाचे नाव लिहावे)
  • प्रत्येक संदर्भसाधनाच्या पानावर त्या संदर्भसाधनांचे शक्य तितके तपशील नोंदवावे.
  • संदर्भसाधनाचा महाजालावरील दुवा जोडावा.
  • अशा प्रकारे तयार केलेले पान वर्गीकरणातील उचित विभागात दुवा देऊन जोडावे. उदा. एकभाषिक शब्दकोश ह्या वर्गांतर्गत विविध एकभाषिक शब्दकोशांचे यादीच्या स्वरूपात दुवे लिहावे.