Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने

विकिबुक्स कडून

संदर्भसाधने विविध प्रकारची असू शकतात. ह्यांत शब्दकोश, ज्ञानकोश, सूची, दर्शनिका इ. विविध साधनांचा समावेश होतो.