महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/भारताचे संविधान

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

भारताचे संविधान[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

हा भारतीय संविधानाचा मराठी अनुवाद आहे.

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • भारताचे संविधान; १ली आ. १९७९; २री आ. १९८३; ३री आ. १९८८; ४थी आ. १९९२; (पु. मु.) १९९६; ५वी आ. २००२; ६वी आ.२००६; (पु. मु.) २०११; भाषा संचालनालय; महाराष्ट्र राज्य; भारत सरकार

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]