विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

आपल्याला माहित आहे का की

मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत :
कवीला र्‍हस्व-दीर्घाच्या बाबतीत पद्यात वृत्ताचे बंधन पाळताना शुद्धलेखनाचे नियम काटेकोरपणे पाळणे शक्य नसल्यास तेवढ्यापुरती मोकळीक असते.
हे सदर खालीलपैकी कुठलीही एक माहिती दर्शविते:


विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/1

मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत :
कवीला र्‍हस्व-दीर्घाच्या बाबतीत पद्यात वृत्ताचे बंधन पाळताना शुद्धलेखनाचे नियम काटेकोरपणे पाळणे शक्य नसल्यास तेवढ्यापुरती मोकळीक असते.

विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/2

'इत्यादी' व 'ही' हे शब्द दीर्घांन्त लिहावेत . 'अन्' हा शब्द व्यंजनान्त लिहावा.पहा शुद्धलेखनाचे नियम .

विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/3 विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/3


विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/4 विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/4


विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/5 विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/5


विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/6 विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/6


विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/7 विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/7


विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/8 विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/आमाआका/8