Jump to content

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१०

विकिबुक्स कडून

आंतरबन्धू विकिप्रकल्प पुनर्निर्देशन: महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१० हा लेख/ हि लेखमाला मराठी विकिस्रोत या बंधू प्रकल्पात s:mr:महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१० येथे स्थानांतरीत केला गेला/ केली गेली आहे. आणि s:वर्ग:मराठी विकिबुक्स प्रकल्पातून स्थानांतरीत वर्गिकरणाने वर्गीकृत केले आहे.


नेमके काय केले आहे? मी काही मदत करू शकतो का?:

सध्या मराठी 'विकिबुक्स'मध्ये मुख्यत्वे मूळ स्रोत ग्रंथाचा भरणा चुकीने झाला आहे.वस्तुतः महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१० आणि मराठी भाषेतील कॉपीराईटफ्री-प्रताधिकार मुक्त विशेषतः सन १९५२ पुर्वी मृत्यू झालेल्या सर्व साहित्यिकांचे तत्सम मूळ ग्रंथसंपदा महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१० नावाने मराठी विकिस्रोत या संबंधीत बन्धू प्रकल्पात स्थानांतरीत केली आहे. आपण केलेले कॉपीराईटफ्री-प्रताधिकार मुक्त लेखन http://mr.wikisource.org येथे व्यवस्थित हलवले गेले आहे का ? याची खात्रीकरून घेण्यात मराठी विकिस्रोत प्रकल्पात s:mr:महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१० लेख/लेखमाला तपासून साहाय्य करा.


असे का?:

मराठी भाषेतील 'विकिबुक्स'मध्ये आपले स्वागत आहे. विकिबुक्स प्रकल्पाचा मूख्य् उद्देश शैक्षणिक दृष्टिकोनातून आंतरजालावर नवी मुक्त पाठ्य पुस्तक निर्मिती व्हावी असा मर्यादीत आहे. विकिबुक्स हे दालन पूर्वप्रकाशित महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१० ग्रंथा करिता मूळीच नाही. प्रताधिकार मुक्त (कॉपीराईट फ्री) पूर्वप्रकाशित महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१० ग्रथांकरिता कृपया विकिस्रोत या बन्धूप्रकल्पाकडे जावे.