Jump to content

पुरन् पोलि

विकिबुक्स कडून

सामग्री: पीथ , तुर् दाल् , गूल् ,अदि. मला पुरन् पोलि अव्दत् नाहि पन् मझ्या घर्चाना खुप् अवद्ते.