पुरन् पोलि

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

सामग्री: पीथ , तुर् दाल् , गूल् ,अदि. मला पुरन् पोलि अव्दत् नाहि पन् मझ्या घर्चाना खुप् अवद्ते.