श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पहिला अध्याय (अर्जुनविषादयोग)

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

आंतरबन्धू विकिप्रकल्प पुनर्निर्देशन: श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पहिला अध्याय (अर्जुनविषादयोग) हा लेख/ हि लेखमाला मराठी विकिस्रोत या बंधू प्रकल्पात s:mr:श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पहिला अध्याय (अर्जुनविषादयोग) येथे स्थानांतरीत केला गेला/ केली गेली आहे. आणि s:वर्ग:मराठी विकिबुक्स प्रकल्पातून स्थानांतरीत वर्गिकरणाने वर्गीकृत केले आहे.


नेमके काय केले आहे? मी काही मदत करू शकतो का?:

सध्या मराठी 'विकिबुक्स'मध्ये मुख्यत्वे मूळ स्रोत ग्रंथाचा भरणा चुकीने झाला आहे.वस्तुतः श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पहिला अध्याय (अर्जुनविषादयोग) आणि मराठी भाषेतील कॉपीराईटफ्री-प्रताधिकार मुक्त विशेषतः सन १९५२ पुर्वी मृत्यू झालेल्या सर्व साहित्यिकांचे तत्सम मूळ ग्रंथसंपदा श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पहिला अध्याय (अर्जुनविषादयोग) नावाने मराठी विकिस्रोत या संबंधीत बन्धू प्रकल्पात स्थानांतरीत केली आहे. आपण केलेले कॉपीराईटफ्री-प्रताधिकार मुक्त लेखन http://mr.wikisource.org येथे व्यवस्थित हलवले गेले आहे का ? याची खात्रीकरून घेण्यात मराठी विकिस्रोत प्रकल्पात s:mr:श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पहिला अध्याय (अर्जुनविषादयोग) लेख/लेखमाला तपासून साहाय्य करा.


असे का?:

मराठी भाषेतील 'विकिबुक्स'मध्ये आपले स्वागत आहे. विकिबुक्स प्रकल्पाचा मूख्य् उद्देश शैक्षणिक दृष्टिकोनातून आंतरजालावर नवी मुक्त पाठ्य पुस्तक निर्मिती व्हावी असा मर्यादीत आहे. विकिबुक्स हे दालन पूर्वप्रकाशित श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पहिला अध्याय (अर्जुनविषादयोग) ग्रंथा करिता मूळीच नाही. प्रताधिकार मुक्त (कॉपीराईट फ्री) पूर्वप्रकाशित श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पहिला अध्याय (अर्जुनविषादयोग) ग्रथांकरिता कृपया विकिस्रोत या बन्धूप्रकल्पाकडे जावे.