दासबोध

Wikibooks कडून
येथे जा: सुचालन, शोध
 1. दशक पहिला - स्तवनांचा
 2. दशक दुसरा - मूर्खलक्षणांचा
 3. दशक तिसरा - सगुणपरीक्षा
 4. दशक चौथा - नवविधाभक्तीचा
 5. दशक पांचवा - मंत्रांचा
 6. दशक सहावा - देवशोधनाचा
 7. दशक सातवा - चौदा ब्रह्मांचा
 8. दशक आठवा - मायोद्भवाचा
 9. दशक नववा - गुणरूपाचा
 10. दशक दहावा - जगज्योतीचा
 11. दशक अकरावा - भीमदशक
 12. दशक बारावा - विवेकवैराग्यनाम
 13. दशक तेरावा - नामरूप
 14. दशक चौदावा - अखंडध्याननाम
 15. दशक पंधरावा - आत्मदशक
 16. दशक सोळावा - सप्ततिन्वयाचा
 17. दशक सतरावा - प्रकृतिपुरुषाचा
 18. दशक अठरावा - बहुजिनसी
 19. दशक एकोणिसावा - शिकवणनाम
 20. दशक विसावा - पूर्णदशक

for Complete Dasbodh in various languages refer www.dasbodh.com