ज्ञानेश्वरी

Wikibooks कडून
येथे जा: सुचालन, शोध

[ श्रीज्ञानेश्वर महाराजांचा हा ग्रंथ http://sanskritdocuments.org/marathi/index.html#Dnyaneshwari वरून उद्धृत केला गेला आहे ह्याची नोंद येथे असणे आवश्यक आहे ]

 1. ज्ञानेश्वरी/अध्याय पहिला
 2. ज्ञानेश्वरी/अध्याय दुसरा
 3. ज्ञानेश्वरी/अध्याय तिसरा
 4. ज्ञानेश्वरी/अध्याय चौथा
 5. ज्ञानेश्वरी/अध्याय पांचवा
 6. ज्ञानेश्वरी/अध्याय सहावा
 7. ज्ञानेश्वरी/अध्याय सातवा
 8. ज्ञानेश्वरी/अध्याय आठवा
 9. ज्ञानेश्वरी/अध्याय नववा
 10. ज्ञानेश्वरी/अध्याय दहावा
 11. ज्ञानेश्वरी/अध्याय अकरावा
 12. ज्ञानेश्वरी/अध्याय बारावा
 13. ज्ञानेश्वरी/अध्याय तेरावा
 14. ज्ञानेश्वरी/अध्याय चौदावा
 15. ज्ञानेश्वरी/अध्याय पंधरावा
 16. ज्ञानेश्वरी/अध्याय सोळावा
 17. ज्ञानेश्वरी/अध्याय सतरावा
 18. ज्ञानेश्वरी/अध्याय अठरावा